საიტის შექმნის პროცესი

სიატის შექმნის პროცესი

საიტის შექმნა მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს:

საიტის კონცეფციისა და ტექნიკური დავალების შექმნა რომელშიც აისახება პროექტის შემდეგი ასპექტები:

  • იმ ამოცანათა ჩამონათვალი, რომელშიც აღწერილია დამკვეთის ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები და რომელთა განხორციელების მიზნით იქმნება ვებ-გვერდი.
  • მოხერხებული სანავიგაციო სისტემის დაპროექტება საიტზე და მისი ოფტიმალური შევსება საინფორმაციო მასივებითა და ილუსტრაციებით.
  • საიტისათვის აუცილებელი პროგრამული კომპონენტების დეტალური აღწერილობა.

ტექნიკური დავალება დგინდება ინდივიდუალურად, კონკრეტულ დამკვეთისათვის. მისი მომზადების ვადა (სირთულის მიხედვით) საჭიროებს 5-14 დღეს.

ტექნიკური დავალების საფუძველზე სრულდება სამუშაოთა მთელი ციკლი, დგინდება დამზადების ვადა და ღიღებულება.

ხარისხიანად შესრულებული საიტის კონცეფცია არის გარანტია იმისა, რომ თქვენ მიიღებთ ზუსტად იმ საიტს, რომელიც ესაჭიროება თქვენ ბიზნესს.

საიტის დიზაინი – მასში აისახება საფირმო სტილის და კომპანიის საქმიანობის ინდივიდუალური ნიშან-თვისებები.

  • საიტის პროგრამირება.
  • საიტის პოპულარიზაცია (წინსვლა).

საიტის შექმნისა და სერვერზე პუბლიკაციის შემდეგ, თქვენი სურვილისამებრ ჩვენ დაგეხმარებით მისი საძიებელ სისტემებში ინდექსაციის (საძიებო ჩანაწერის გაკეთება საძიებელი სისტემის სერვერის მონაცემთა ბაზაში) განხორციელებაში.